Ontstaan SNK

Na een serie ijswinters in de jaren 80 van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan een hoogwaardig en attractief wedstrijdcircuit op natuurijs voor de marathonrijders. Bestaande klassieke wedstrijdorganisaties beconcurreerden elkaar, met als gevolg verbrokkelde deelnemersvelden en minder aansprekende wedstrijden.

Binnen de KNSB waren er toen niet voldoende middelen beschikbaar om alles centraal te organiseren.

De 12 toen als klassieker bekende en erkende organisaties hebben zich daarom verenigd in de Stichting Natuurijs Klassiekers (SNK), met als doel het creëren van een aansprekend wedstrijdcircuit, dus met het sterkst mogelijke startveld en optimale aandacht van de media.

Binnen de SNK organiseren die aangesloten organisaties een klassiekerklassement. De KNSB ondersteunt dat onder meer door de wedstrijden in dat klassement een beschermde status op de KNSB wedstrijdkalender te verlenen.

De belangrijkste afspraken zijn:

-Het samenvallen van klassieke wedstrijden is uitgesloten;
-Er wordt geen startgeld betaald;
-Er is via goede sponsoring een goed en ruim prijzengeld beschikbaar;
-De klassieker moet media aandacht genereren;
-Er wordt gereden onder het wedstrijdreglement Marathon van de KNSB aangevuld met SNK voorwaarden;
-Gezien het beoogde seriekarakter van de wedstrijden zijn de klassiekers op een rondentraject niet langer dan 100 km; dit om verbelasting van de rijders te voorkomen;
-Aan het slot van een ijsperiode kan dispensatie worden gegeven voor een langere wedstrijd tot max. 200 km.


Ontwikkelingen in het marathonschaatsen

In de periode tussen 1997 en 2009 zijn er in Nederland geen ijswinters geweest die natuurijswedstrijden op open water mogelijk maakten.

In die periode is de positie van het marathonschaatsen binnen de KNSB wel sterk gewijzigd. Er is sprake van professionalisering en marathon is erkend als topsport. Naast de hoogwaardige baancompetitie organiseert de KNSB inmiddels ook een internationaal natuurijscircuit (Grand Prix) in het buitenland.

In de ijswinters sinds 2009 is gebleken dat wedstrijden op natuurijs in Nederland voor de nationale beleving van het marathonschaatsen essentieel zijn. Een probleem is echter dat de ijsomstandigheden regionaal en lokaal zeer sterk kunnen verschillen.

Om de kans op een circuit van natuurijswedstrijden in Nederland te optimaliseren is gezocht naar aanvullende locaties. Het gaat daarbij met name om alternatieven die relatief snel over geschikt wedstrijdijs beschikken. Uiteraard dienen deze locaties wel aan kwaliteitseisen te voldoen. Zowel qua organisatie als qua uitstraling dienen zij het niveau van een klassieker niveau te kunnen evenaren.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat zulke natuurijswedstrijden, ook bij een korte ijsperiode, een volwaardige wedstrijdserie op klassiekerniveau mogelijk maken.

Binnen het raam van de jarenlange samenwerking willen de Stichting Natuurijs Klassiekers (SNK) en de KNSB de kaders voor een dergelijke wedstrijdenserie nog verder gestalte geven. Beide zijn initiator en inspirator in de wereld van het natuurijs in Nederland en in het buitenland.

Goede en heldere afspraken tussen de organisaties zijn nodig om een structuur van klassiekers en klassement die kan zorgen voor optimale promotie van de schaatssport.

Opzet KNSB natuurijsklassieker klassement

De ontwikkelingen leiden ertoe dat een aangepaste, meer open structuur voor het Nederlandse Natuurijs Klassieker klassement voor het marathonschaatsen wenselijk is. Het klassement is immers het cumulatieve resultaat van de wedstrijden die door KNSB en SNK zijn geselecteerd voor deze wedstrijdenserie.

Belangrijkste kenmerken van dit klassement zijn:

-Het KNSB natuurijsklassieker klassement is een project dat de SNK als lid van de KNSB in nauwe samenwerking met en onder de vlag van de KNSB uitvoert;
-Het Sectiebestuur Marathon kan een organisatie de status van klassieker toekennen. Deze status kan ook weer aan een organisatie worden ontnomen door het Sectiebestuur Marathon als niet meer aan de kwaliteitseisen wordt voldaan of indien onder overigens gunstige omstandigheden geen wedstrijd werd georganiseerd;
-Naast de bestaande (SNK)klassiekers worden door KNSB in overleg met SNK andere locaties aangewezen die in aanmerking komen voor de beschermde status op de wedstrijdkalender; ten hoogste 4 daarvan participeren in één seizoen;
-SNK genereert via haar sponsor(en) de financiering van het klassement;
-KNSB is verantwoordelijk voor de wedstrijdkalender (landelijk natuurijs coördinator), de wedstrijdleiding (arbitrage en jurering) en de vaststelling van uitslagen en klassementen en de afwikkeling van het prijzengeld;
-De kosten van organisatie lopen via SNK c.q. de lokale organisaties.

 

Operationele afspraken:

1 - Selectie criteria;
2 - Startindeling wedstrijden:
3 - Jury;
4 - Draaiboeken;
5 - Aanmelden - inschrijfsysteem;
6 - Neo Klassiekers
7 - Media
8 - De Puntentelling.

 

1          Selectiecriteria

Heren:

•           Alle topdivisie rijders                                                  90 rijders;

•           De beste 40 rijders ranking Beloftendivisie                   40 rijders.

Dames:

•           Alle Topdivisie rijdsters                                             85 rijdsters;

•           Eerste 6 Regio NO, Zesbanen west 6, Zuid 2              14 rijdsters.

Masters

•           Masters 1                                                                 110 rijders.

Ankeveen:  meerdaagse

•           Alle Topdivisieteams met 5 rijders;

•           Alle Damesteams  op de laatste dag.

  

2          Startindeling wedstrijden:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rondenwedstrijden en trajectwedstrijden. De onderstaande indeling (indien mogelijk met Masters) is van toepassing voor rondenwedstrijden. De tijden en afstanden zijn richttijden en afstanden. Het organisatiecomité als bedoeld in punt 3 van dit document kan hiervan afwijken.

                                                           Starttijd          Afstand          Finish

 

•           Dames                                    09.00 uur          60 km           10.30 uur

•           Heren                                     11.00 uur        100 km           14.00 uur

•           Masters                                  14.00 uur          60 km           16.00 uur

Alle starttijden worden met de NOS afgestemd.

3          Jury

De KNSB draagt zorg voor het leveren van:

•           De hoofdscheidsrechter;

•           De aankomstrechter;

•           De speaker;

•           De systeembeheerder;

•           Een assistent scheidsrechter

Daarnaast worden er in overleg met het gewest nog enige juryleden benoemd, ondermeer

een assistent scheidsrechter, een assistent systeembeheerder, een rondeteller, een video operator en nog 3 juryleden voor de aankomst. Deze juryleden ontvangen een bedrag van

€ 100,00 per dag inclusief reiskosten, daarnaast zorgt de organisatie tijdens het evenement voor de inwendige mens. Het hier bedoelde bedrag van €100,00 is een onkostenvergoeding die direct en contant aan de juryleden dient te worden uitbetaald.
Er zijn maximaal 12 juryleden.

De KNSB levert verder een professioneel transpondersysteem, inclusief             een detectielus, een video, een rondebord en portofoons. Tevens zorgt de KNSB voor alle software die nodig is voor een goede uitslag en publicatie.

SNK levert de volgende zaken:

•           Finishstraat ;

•           Juryonderkomen;

•           Geluidsinstallatie;

•           Bel;

•           Borden 500, 1000 en 2000 meter;

•           Begeleidingsvoertuigen voor de jury: quads, skido’s, auto’s etc..

•           Stichting Medical Team Nederland,

De KNSB factureert aan SNK voor genoemde faciliteiten, een bedrag van € 500 per wedstrijd. De verblijfkosten van scheidsrechter en systeembeheerder zijn voor rekening van organiserende vereniging.

De Hoofdscheidsrechter keurt in principe de locatie de dag voor het evenement, de systeembeheerder kan de avond voor de wedstrijd aankomen.

In overleg met SNK wordt gezamenlijk een afspraak gemaakt met Medical Team, zodat de medische hulpvereniging adequaat en zorgvuldig gebeurt.

De dag voor de wedstrijd wordt om 12 uur een organisatiecomité gevormd worden door:

-                 Hoofdscheidsrechter

-                 Natuurijscoördinator van het Gewest

-                 Voorzitter IJsclub

-                 Gruppo Sportivo
             

De taken worden dan verdeeld en afgesproken.

Om 13.00 uur stuurt Gruppo Sportivo finish bouwer aan om de finishstraat te gaan maken.
De ijsclub zorgt daarbij voor rijdend materieel + 6 goede en fysiek sterke vrijwilligers om alles te verplaatsen en op te tuigen.
Deze 6 vrijwilligers blijven beschikbaar, helpen afbreken en opruimen. Ook op de wedstrijddag dienen tenminste 2 vrijwilligers doorlopend beschikbaar te zijn.

 

4          Draaiboeken

Ruim voor de aanvang van het seizoen moet bekeken worden of alle draaiboeken up to date zijn.

De draaiboeken worden ter toetsing aangeleverd bij:

-Competitieleider KNSB
-Natuurijscoördinator Gewest
-Sectiebestuur Marathon / Ad hoc commissie Marathon
-SNK.

Draaiboeken dienen te voldoen aan de onderstaande criteria:

-Kwaliteit organisatie;
-Veiligheidseisen;
-IJskwaliteit;
-Kwaliteit Jury;
-Faciliteiten;
-Infrastructuur voor de sporters.

Kwaliteit Organisatie:

Een belangrijk element is de kwaliteit van de organisatie. De organisatie krijgt gestalte door het aantrekken van de kwalitatief juiste mensen.

De organisatie wordt beoordeeld aan de hand van zijn draaiboek. Dit draaiboek wordt elk jaar voor 15 oktober ter toetsing bij SNK en KNSB aangeleverd.

In dit draaiboek moet o.m. geregeld zijn:

-De verzekeringen waaronder aansprakelijkheid en ongevallen verzekering
-Medewerkers;
-Accommodatie;
-Organisatie zoals taakverdeling;
-Veiligheid;
-Parcours;
-Publiciteit.

Veiligheidseisen:

Vanuit de overheid worden steeds meer eisen gesteld aan de veiligheid. Organisaties moeten op een proactieve wijze in hun draaiboeken op de voorschriften van de overheid reageren en handelen. De verantwoordelijkheid voor een wedstrijd op natuurijs voor een vereniging of stichting is groot en de organisatie ervan moet dan ook goed geregeld zijn.

Binnen het draaiboek van de organisatie moet aandacht zijn voor orde en veiligheid op en nabij het parcours van de wedstrijd alsmede een wedstrijdparcours met daarin aandacht voor de veiligheid van de deelnemers. Hierin moet zijn opgenomen een medisch plan met aandacht voor EHBO en ambulancevoorziening. Tevens dient een verkeersplan waarin aan en afvoer is geregeld deel uit te maken van het draaiboek.

Voor de wedstrijden in Nederland moet in nauwe samenhang met politie, brandweer en plaatselijke overheden een goed verkeersplan opgesteld worden.
Er is een Gemeentelijke toestemming van het draaiboek nodig om de wedstrijd te laten plaatsvinden.

IJskwaliteit:

Uiteraard moet de ijskwaliteit in het draaiboek worden opgenomen. Het betreft de ijsdikte volgens de eisen die hieraan gesteld zijn in het reglement van de KNSB. Onder ijskwaliteit wordt ook verstaan het op tijd sneeuwvrij maken, de berijdbaarheid van het ijs, een brede finishstraat en ook dat de organisatie in staat is om een goede ijspreparatie uit te voeren. 

Faciliteiten sporters:

 

-Voldoende kleedgelegenheid;

-Massageruimte;

-Sanitaire ruimte.

Kwaliteit Jury:

De jury moet bestaan uit voldoende gekwalificeerde mensen; deze mensen zijn binnen de KNSB zodanig opgeleid dat men in staat is om zijn/haar taak uit te voeren.

De cruciale posities binnen het jurycorps moet bestaan uit mensen die leiding kunnen geven, die goed opgeleid zijn en voldoende ervaring hebben.

5   Aanmelden wedstrijd en inschrijfsysteem

Aanvragen van een wedstrijd bij 12 cm. ijsdikte per mail en telefonisch bij:

-Natuurijscoördinator Gewest
-cc aan Competitieleider KNSB natuurijs
-cc aan SNK (SNK informeert Gruppo Sportivo, UNOX, KPN, NOS)

Na afstemmingen volgt bericht terug.

De KNSB heeft een systeem voor de inschrijving ontwikkeld. Dit systeem is zo opgezet dat het alleen gebruikt kan worden door de geselecteerde deelnemers(sters). De lijst met geselecteerde deelnemers wordt op internet gepubliceerd, direct nadat de wedstrijd vermeld wordt op internet.

6   Neo Klassiekers


Het bestuur van de SNK en de KNSB maken afspraken met de verenigingen die in aanmerking willen komen om een Neo-klassieker te organiseren.
Door de expertise van Jury, SNK en KNSB kan op een goede en adequate manier zeer snel ingespeeld worden op de meest actuele weersomstandigheden en ijssituaties. Draaiboeken kunnen als zodanig aangepast worden.

Indien organisaties interesse hebben om deel te nemen aan het KNSB natuurijsklassieker klassement is het van belang om zo spoedig mogelijk met uw gemeente, al voordat de winter de intrede doet, uw plannen en indien mogelijk uw vergunningaanvraag te bespreken. De gemeenten zullen vervolgens advies vragen aan politie, brandweer en GHOR en dat kost tijd.

Onderstaande locaties(organisaties) hebben al te kennen gegeven onderdeel van dit circuit te willen uitmaken.

  • Duurswold
  • Goingarijp
  • Appingedam
  • Akkrum
  • 11 Merentocht
  • Emmen
  • Overijsselse Merentocht


En uiteraard maken de Klassieke wedstrijden die al onder de SNK vlag opereren deel uit van deze wedstrijdenreeks. SNK en KNSB stemmen samen de kalender af, uiteraard in overleg met de organisaties.

 

7          Media

De NOS zal op de haar kenmerkende en kwalitatieve wijze van de wedstrijden die onderdeel uitmaken van deze serie beelden uitzenden in haar sport- of nieuwsprogrammering (radio, tv, internet en mobiel):

-Een samenvatting in Sportjournaal op Nederland 1 (op de vroege avond)

-Een samenvatting in het sportgedeelte van Nieuwsuur

-Een langere samenvatting in lengte variërend uit te zenden laat in de middag/begin van de avond van de middag en/of eind van de avond.


8          De puntentelling

Puntentelling van het Algemeen KNSB Klassieker Natuurijs Klassement is als volgt:

    Bij marathons t/m 100 km Bij marathons meer dan 100 km
1ste plek     25,1 pnt 35,1 pnt  
2de plek     21 pnt 29 pnt  
3de plek     18 pnt 24 pnt  
4de plek     17 pnt 20 pnt  
5de plek     16 pnt 17 pnt  
6de plek     15 pnt 15 pnt  
7de plek     14 pnt 14 pnt  
8ste plek     13 pnt 13 pnt  
9de plek     12 pnt 12 pnt  
10de plek     11 pnt 11 pnt  
11de plek     10 pnt 10 pnt  
12de plek     9 pnt 9 pnt  
13de plek     8 pnt 8 pnt  
14de plek     7 pnt 7 pnt  
15de plek     6 pnt 6 pnt  
16de plek     5 pnt 5 pnt  
17de plek     4 pnt 4 pnt  
18de plek     3 pnt 3 pnt  
19de plek     2 pnt 2 pnt  
20ste plek     1 pnt 1 pnt  


 

Dagelijks Bestuur SNK

 

Voorzitter
David Pos
Hollands End 20A
1244 NR Ankeveen
0655516025
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris
Piet Wieringa
Laurentiusstraat 19
9953 PS Baflo
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester
a.i. Piet Wieringa
Laurentiusstraat 19
9953 PS Baflo
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactpersoon KNSB, Coördinator marathonschaatsen
Willem Hut
06-42080961
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contacpersoon catering, sponsoring en media
Ivo Elfrink, Gruppo Sportivo
06-54312640
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


30 december 2018 KNSB – SNK